Meer over GO!

Het GO! waarborgt een eigen, uniek pedagogisch project, waarbij het PPGO! het grondbeginsel vormt. Hierin staat dat het GO! opvoedt tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. Er wordt daarbij gestreefd dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

  • kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening en bestaande verschillen;
  • toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
  • huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
  • is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen: eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun realisatie; handelt volgens democratische waarden en instellingen; verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
  • is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
  • is bereid om een leven lang en levensbreed te leren.

Meer weten over het GO?